Skip to main content

คณะเภสัชศาสตร์

Go Search
Home
  

Documents
Shared Documents
Lists
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการสังคม
รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาบุคลากร และการต่างประเทศ
หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมทางเคมี
ผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 1
ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 2
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
Discussions
Team Discussion
Sites
People and Groups
คณะเภสัชศาสตร์