Skip to main content

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

Go Search
Home
  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น > Calendar > การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร  

Calendar: การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

Export Event

Title

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร  

Location

ณ ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 

Start Time

9/19/2017 1:30 PM 

End Time

9/19/2017 3:00 PM 

Description

 

All Day Event

 

Recurrence

 

Workspace

Attachments
Created at 9/7/2017 3:06 PM  by Pranee Kumheang 
Last modified at 9/7/2017 3:06 PM  by Pranee Kumheang