Skip to main content

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

Go Search
Home
  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น > Calendar > ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 61 รูป  

Calendar: ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 61 รูป

Export Event

Title

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 61 รูป 

Location

บริเวณสวนด้านข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Start Time

1/5/2018 8:30 AM 

End Time

1/5/2018 8:45 AM 

Description

-ประธานมายังบริเวณพิธี -ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย -พิธีกรอาราธนาศีล -พระสงฆ์ให้ศีล -ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีรับศีล -เจ้าหน้าที่กล่าวนำถวาย ข้าวสารอาหารแห้ง -ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัย -ประธานในพิธีกรวดน้ำ -ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 61 รูป -เสร็จพิธี

All Day Event

 

Recurrence

 

Workspace

Attachments
Created at 12/26/2017 10:15 PM  by Suchart Yammen 
Last modified at 12/26/2017 10:15 PM  by Suchart Yammen