Skip to main content

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

Go Search
Home
  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น > Calendar  

Calendar

Modify settings and columns
Use the Calendar list to keep informed of upcoming meetings, deadlines, and other important events.
  
View: 
< November, 2017 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 29 
  เดิมทางไปกลับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 30 
  ส่งข้อสอบ QE ครั้งที่ 1/2560
  นัดคุณโอ๊ด
  การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ของหัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 1
  ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ DHS คณะอนุกรรมการพัฒนากรอบ DHS
  สอนวิชา 303611 : EMD
  วิทยากร Research Help Desk
 31 
  ตรวจรับระบบไฟฟ้า
  ออกข้อสอบวิชา 001221 และวิชา QE ครั้งที่ 1/2560
  สอนวิชา 303601: AMEE
  วิทยากร Research Help Desk
 1 
  การประชุมผู้จัดรายการวิทยุ เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินรายการ
  สอนวิชา 303611 : EMD
 2 
  คุมสอบวิชา QE ครั้ง 1/2560 (ปร.ด. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
  เข้าร่วมโครงการแปลงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉยับที่ 12
  (หน ฝ่ายบริการฯ) ต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษางานจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง
  สอนบรรยายวิชา 303213 ECACE
  ประชุมกับรองอธิการบดี (ดร.สุชาติ เมืองแก้ว) เรื่องงบประมาณรายได้ปี 2561
  สอนวิชา 303601: AMEE
  วิทยากร Research Help Desk
 3 
  ผอ.ออกรายการทีวี งาน NU Book Fair ครั้งที่ 18
  ModernForm Visit
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
  สอนปฏิบััติวิชา 303213 ECACE
  สอนวิชา 303611 : EMD
 4 
  เข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 5 
  เข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 6 
  ประชุมคณะกรรมการ spec computer ผ่านระบบ Video Conference
  ประชุม NU Book Fair (ผปก)
  สอนวิชา 303611 : EMD
  วิทยากร Research Help Desk
 7 
  สอนวิชา 001221 ทักษะที่จำเป็นต่อกระบวนการศึกษาค้นคว้า
  นัดรัชวรรณกับจิราภา
  นัด รอง พนมขวัญ
  ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี
  นัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับกับหจก.ฮอทพอยท์ฯ (เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง)
  สอนวิชา 303601: AMEE
  วิทยากร Research Help Desk
 8 
  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ PULINET ครั้งที่ 4/2560
  จัดโครงการ NU Book Fair หอสมุด
  สอนวิชา 303611 : EMD
 9 
  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ PULINET ครั้งที่ 4/2560
  จัดโครงการ NU Book Fair หอสมุด
  (งดสอน) สอนบรรยายวิชา 303213 ECACE
  สอนวิชา 303601: AMEE
  วิทยากร Research Help Desk
 10 
  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ PULINET ครั้งที่ 4/2560
  จัดโครงการ NU Book Fair หอสมุด
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
  สอนปฏิบััติวิชา 303213 ECACE
  สอนวิชา 303611 : EMD
 11 
  จัดโครงการ NU Book Fair หอสมุด
 12 
  จัดโครงการ NU Book Fair หอสมุด
  พิจารณาเลือกและจัดหมวดหมู่หนังสือเข้าหอสมุด
 13 
  จัดโครงการ NU Book Fair หอสมุด
  นัดพบท่านอธิการบดีเกี่ยวกับการเซ็นต์ลงนามความร่วมมืองานวิจัย
  นัดพบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  สอนวิชา 303611 : EMD
  วิทยากร Research Help Desk
 14 
  จัดโครงการ NU Book Fair หอสมุด
  สอนวิชา 303601: AMEE
  วิทยากร Research Help Desk
 15 
  โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2560
  สอนวิชา 001221 ทักษะที่จำเป็นต่อกระบวนการศึกษาค้นคว้า
  สอนวิชา 303611 : EMD
 16 
  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินงานตัวชี้วัด
  (งดสอน) สอนบรรยายวิชา 303213 ECACE
  สอนวิชา 303601: AMEE
  วิทยากร Research Help Desk
 17 
  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินงานตัวชี้วัด
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
  สอนปฏิบััติวิชา 303213 ECACE
  สอนวิชา 303611 : EMD
 18 
  นัดประชุมทีมไฟฟ้า
  สอนชดเชยวิชา 303213
 19 
  (จอง) สัมภาษณ์นิสิตโครงการภาคพิเศษ
  สอนชดเชยวิชา 303213
 20 
   นัดบุคลากรที่ยังไม่เปิดเอกสารใน edoc เกิน 30 ฉบับ
  นัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 สำนักหอสมุด
  สอนวิชา 303611 : EMD
  วิทยากร Research Help Desk
 21 
  เจาะเลือด
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)
  นัดประชุมโครงการ DHS
  สอนวิชา 303601: AMEE
  วิทยากร Research Help Desk
 22 
  นัดคุณหมอโตมร
  นัดติดตามความก้าวหน้า Thai Mooc
  สอนวิชา 303611 : EMD
  กิจกรรม พี่ติว "แคลคูลัสมูลฐาน" (252111)
 23 
  นำรถเข้าตรวจสภาพ
  การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุด
  (งด)สอนบรรยายวิชา 303213 ECACE
  ประชุม โครงการ DHS
  สอนวิชา 303601: AMEE
  วิทยากร Research Help Desk
 24 
  นัดพบผู้อำนวยการ (คุณเตชิน) บริษัท Gove
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
  สอนปฏิบััติวิชา 303213 ECACE
  สอนวิชา 303611 : EMD
  กิจกรรม พี่ติว "แคลคูลัสมูลฐาน" (252111)
 25 
  เข้ารับการรักษา
 26 
  เข้ารับการรักษา
  สอนชดเชยวิชา 303213
 27 
  ทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กิจกรรม Library Say Hi: เรื่องเล่าชาวสำนัก
  สอนวิชา 303611 : EMD
  วิทยากร Research Help Desk
 28 
  ทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สอนวิชา 001221: นิสิตนำเสนอผลงานรายกลุ่ม
  นัดฟังผลตรวจสุขภาพ
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2560
  สอนวิชา 303601: AMEE
  วิทยากร Research Help Desk
 29 
  ทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  นัดประชุมติดตาม Thai MOOC
  สอนวิชา 303611 : EMD
  กิจกรรม พี่ติว "แคลคูลัสมูลฐาน" (252111)
 30 
  ทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ผอ.กล่าวเปิดการประชุม และบรรยายหัวข้อ "บทบาทของบรรณารักษ์ในการส่งเสริมการทำวิจัยในมุมมองของผู้บริหารและผู้ให้บริการ"
  สอนบรรยายวิชา 303213 ECACE
  สอนวิชา 303601: AMEE
  วิทยากร Research Help Desk
 1 
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
  สอนปฏิบััติวิชา 303213 ECACE
  สอนวิชา 303611 : EMD
 2 
  ช่วงวันสอบปลายภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2560