Skip to main content

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

Go Search
Home
  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น > Calendar  

Calendar

Modify settings and columns
Use the Calendar list to keep informed of upcoming meetings, deadlines, and other important events.
  
View: 
< September, 2017 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 27 
  เข้าร่วมโครงการตักบาตรพระ ต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 28 
  นิสิตนัดพบทำวิชาโครงงาน
  นัดนิสิตเกียรติชัย
  ติดตามประชุม Thai Mooc
  ติววิชา 305322 กับ 303382
  สอนวิชา 303611 : EMD
 29 
  การประชุมผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแต่ละหมวดเกี่ยวกับเกณฑ์ TQA
  นัดคุยทีมงานจากนิสิตคณะแพทย์ กบศ. และทีมงานหอสมุด การจัดงานNU Book Fair ครั้วที่ 18
  ติววิชา 305322 กับ 303382
  สอนวิชา 303601: AMEE
 30 
  กิจกรรม "การรู้สารสนเทศเพื่อเตรียมเป็นมนุษย์ในยุค Thailand 4.0" โดยคุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญญฤทธิ์
  เข้าร่วมพิธีพระราชทานดินในการฝังศพบิดาของคณบดีฯ
  ติววิชา 305322 กับ 303382
  สอนวิชา 303611 : EMD
 31 
  กิจกรรม "การรู้สารสนเทศเพื่อเตรียมเป็นมนุษย์ในยุค Thailand 4.0" โดยคุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญญฤทธิ์
  ส่งรายงานผลปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการประเมิน
  สอนบรรยายวิชา 303213 ECACE
  ติววิชา 305322 กับ 303382
  สอนวิชา 303601: AMEE
 1 
  ประชุมผู้บริหารห้องสมุด (Library Director Meeting)
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
  สอนปฏิบััติวิชา 303213 ECACE
  ติววิชา 305322 กับ 303382
  สอนวิชา 303611 : EMD
 2 
 3 
 4 
  สิ้นสุดการเรียนแก้เกรด I วิชา 305322 กับ 303382
  ทวนสอบวิชา 303382 กับ 305322
  ติดตามงานโครงการ THAIMOOC
  ติววิชา 305322 กับ 303382
  สอนวิชา 303611 : EMD
 5 
  เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
  นัด รอง ผอ ฝ่ายบริหาร / คุณปราณี / คุณกนกอร / คุณปฏิญญา / หน.ฝ่าย จัดทำงบประมาณปี 2561 ของสำนักหอสมุด
  ติววิชา 305322 กับ 303382
  สอนวิชา 303601: AMEE
 6 
  กิจกรรม TQA โดยคุณชญาศักดิ์
  ติววิชา 305322 กับ 303382
  สอนวิชา 303611 : EMD
 7 
  นัดประชุมผู้บริหารที่ดูแลห้องสมุด และผู้รัยผิดชอบห้องสมุดคณะในเครือข่าย NULiNet คณะ
  สอนบรรยายวิชา 303213 ECACE
  ติววิชา 305322 กับ 303382
  สอนวิชา 303601: AMEE
 8 
  กิจกรรม Library Say Hi: เรื่องเล่าชาวสำนัก
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
  สอนปฏิบััติวิชา 303213 ECACE
  ติววิชา 305322 กับ 303382
  สอนวิชา 303611 : EMD
  นัดพบนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชื่อ น.ส.นวลศิริ สีบุญมี หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตร
 9 
 10 
 11 
  นัดติดตามการเสนอโครงการบริการวิชาการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2462
  ติววิชา 305322 กับ 303382
  สอนวิชา 303611 : EMD
 12 
  การนำเสนอข้อมูลในรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการประเมินฯ (รอบ 1 ปี) (26 มีนาคม 59 -25 มีนาคม 60)
  คณะกรรมการประเมินสัมภาษณ์กรรมการประจำสำนักฯ/อาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน/ตัวแทนนิสิตตรีโทเอก
  นัดสอบวิทยานิพนธ์ ป.เอก ราย น.ส.จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด
  สอนวิชา 303601: AMEE
 13 
  ต้อนรับนักเรียนอุบาลพิษณุโลก ชั้น EP
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ)
  สอนวิชา 303611 : EMD
 14 
  กิจกรรมทำซองทำมือ
  เข้าร่วมโครงการ Biz Giant Talk หัวข้อ "มุ่งสู่การทำงานที่เป็นเลิศ...ด้วยพลังทีมสร้างสรรค์"
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.โท
  สอนบรรยายวิชา 303213 ECACE
  สอนวิชา 303601: AMEE
 15 
  กิจกรรมทำซองทำมือ
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
  สอนปฏิบััติวิชา 303213 ECACE
  สอนวิชา 303611 : EMD
 16 
  กำหนดส่งผลการวิพากษ์หลักสูตร Smart grid technology
  เดินทางไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 17 
  เดินทางไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 18 
  นัดหารือ VDI
  สอนวิชา 303611 : EMD
  นัดพบแพทย์
 19 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
  สอนวิชา 303601: AMEE
  "พี่ติวน้อง" เฟส 2 วิชาแคลคูลัสมูลฐาน (252111)
 20 
  เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "Work Smart with Office 365 ในศตวรรษที่ 21" สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)
  เข้าร่วมการหารืออาคารสัตว์ทดลอง
  สอนวิชา 303611 : EMD
 21 
  นัดประชุมกับนิสิตมุสลิมเกี่ยวกับการขอใช้สถานที่ละหมาด ของสำนักหอสมุด
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.เอก
  สอนบรรยายวิชา 303213 ECACE
  สอนวิชา 303601: AMEE
  "พี่ติวน้อง" เฟส 2 วิชาแคลคูลัสมูลฐาน (252111)
 22 
  อบรม สายเคเบิ้ล Interlink
  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับมหาวิทยาลัยพะเยา
  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ฯ
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
  สอนปฏิบััติวิชา 303213 ECACE
  สอนวิชา 303611 : EMD
  "พี่ติวน้อง" เฟส 2 วิชาแคลคูลัสมูลฐาน (252111)
 23 
  เดินทางไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 24 
  เดินทางไป สกอ
 25 
  เดินทางไป สกอ
  สอนวิชา 303611 : EMD
 26 
  นัดประชุมด่วน เรื่อง TUCT MOOC
  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2560
  สอนวิชา 303601: AMEE
 27 
  ประชุมบุคลากรสำนักหอสมุด ครั้งที่ 6
  นัดนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประชุมติดตามความคืบหน้าการเรียนการสอน
  สอนวิชา 303611 : EMD
 28 
  นัดคุยเรื่องบุคลากรที่ต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
  สอนบรรยายวิชา 303213 ECACE
  สอนวิชา 303601: AMEE
 29 
  ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2560
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
  สอนปฏิบััติวิชา 303213 ECACE
  สอนวิชา 303611 : EMD
 30 
  เดินทางไปกรุงเทพฯ