Skip to main content

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

Go Search
Home
  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

< April, 2018 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 1 
 2 
  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างหลักสูตรพันธุ์ใหม่
  สอนวิชา Digital Signal Processing
 3 
  เข้าร่วมเยี่ยมชม Data Center และเข้าร่วมงานสัมมนา IoT ของบริษัท AIS
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 (หัวหน้า สนง.เลขาฯเข้าประชุมแทน)
  ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2561 (รองผอ.ฝ่ายบริการฯ ประชุมแทน)
  (งด)สอนวิชา 303212
 4 
  สอนรายวิชา สัญญาณและระบบ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  บันทึกเทปสถานีวิทยุมหาวิทยาลัุยนเรศวร รายการ Library Talk
  สอนวิชา 305395
 5 
  ต้อนรับ Professor Dr. A.K PARVATH
  เข้าร่วมรดน้ำดำหัวสืบสานวัฒนธรรมไทยและโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ
  เข้าร่วมประชุมทีมงานวิจัย SW
  ให้คำที่ปรึกษางานในวิชาโครงงานฯ
 6 
  หยุดวันจักรี
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
 7 
  สอนชดเชยวิชา 303212
  สอนชดเชยวิชา Robotics
 8 
 9 
  ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ และขอพรผู้บริหาร รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยนเรศวร
  นัดประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงของสำนักหอสมุด
  สอนวิชา Digital Signal Processing
 10 
  นัดประชุมดูแบบปรับปรุงห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2
  นัดประชุมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561ของสำนักหอสมุด
  สอนวิชา 303212
 11 
  (งด)สอนรายวิชา สัญญาณและระบบ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  กิจกรรมวันสงกรานต์ของสำนักหอสมุด
  สอนวิชา 305395
 12 
  วันหยุดราชการพิเศษ
  ให้คำที่ปรึกษางานในวิชาโครงงานฯ
 13 
  วันหยุดวันสงกรานต์
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
 14 
  วันหยุดวันสงกรานต์
 15 
  วันหยุดวันสงกรานต์
 16 
  วันหยุดวันสงกรานต์
  สอนวิชา Digital Signal Processing
 17 
  สอนวิชา 303212
 18 
  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบสุขภาพอำเภอ
  สอนรายวิชา สัญญาณและระบบ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (งดสอน)
  เข้าร่วมประชุมหารือระหว่างรับประทานอาหารดลางสัน (Working Lunch)
  สอนวิชา 305395
 19 
  กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องที่อยู่ในกระแสสังคม "สร้างรายได้จากภาพถ่าย... ขายภาพออนไลน์ง่ายนิดเดียว"
  นัดทีมงานอัคคีภัยปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนดำเนินกิจกรรมแผนอพยพกำลังพลของสำนักหอสมุด (อ.ปรีชา)
  เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานของผู้สอนและนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE.Appreclation day) ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560
  ให้คำที่ปรึกษางานในวิชาโครงงานฯ
 20 
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
 21 
 22 
 23 
  ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดบริการด้านทรัพยากรสารสนเทศสำหรับหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
  โครงการพัฒนาบุคลากร วิทยากร อ.รัตติมา จีนาพงษา
  สอนวิชา Digital Signal Processing
 24 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.)
  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561
  สอนวิชา 303212
 25 
  เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2561
  สอนรายวิชา สัญญาณและระบบ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ท่านอธิการบดีพบบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
  ประชุมเพื่อเตรียมการ NU MOOC
  สอนวิชา 305395
 26 
  สอนวิชา 001221
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักหอสมุด
  ให้คำที่ปรึกษางานในวิชาโครงงานฯ
 27 
  (จอง) ประชุมโครงการ ThaiMOOC #2
  กิจกรรม Library Say Hi: เรื่องเล่าชาวสำนัก
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
 28 
  ช่วงสอบปลายภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2560
  เดินทางไปขอนแก่น
 29 
  ช่วงสอบปลายภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2560
  เดินทางไปขอนแก่น
 30 
  ช่วงสอบปลายภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2560
  การประชุมบุคลากร และการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่าย / งาน ครั้งที่ 3
 1 
  ช่วงสอบปลายภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2560
 2 
  ช่วงสอบปลายภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2560
 3 
  ช่วงสอบปลายภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2560
 4 
  ช่วงสอบปลายภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2560
  นัดประชุมนำเสนอแบบปรับปรุงห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
 5 
  ช่วงสอบปลายภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2560