Skip to main content

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

Go Search
Home
  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

< June, 2017 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 28 
 29 
  โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "ฉันเป็นนกอะไร, เราจะไปด้วยกันพร้อมสำนักฯ"
 30 
  กิจกรรม "เรียนรู้ เข้าใจ TQA" ของหอสมุด
 31 
  นัดประชุมกับคุณขวัญตระกูล
  นัดประชุมการแก้ไขป้ัญหาห้องน้ำชั้น 1 อาคารแสงเทียน อาคารเรียนรู้
  เข้าร่วมพิธีเปิด - พิธีปิด การจัดโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2560
 1 
  ฟังนิสิตนำเสนอโครงงาน IOT
  ผู้อำนวยการพบบุคลากรงานวิเคราะห์สารสนเทศ
  ร่วมงานเผาศพญาติของแม่บ้านนิด
 2 
  นัดประชุมกับคุณภานุวัฒน์เกี่ยวกับฝึกอบรมสายเคเบิ้ล
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
 3 
  เดินทางไปกรุงเทพมหานคร
 4 
  ภาควิชาฯ เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพ่อตาของ ผศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา
 5 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  การประเมินผลงานเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ราย นายมานะชัย เปียมี
  นัด ผศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  นัด ผรม สรุปงานที่บกพร่อง
  นำกรรมการสภาฯ (นายสมพงษ์ วนาภา) เยี่ยมชม อาคารเรียนรู้ สำนักหอสมุด
 6 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  เจาะเลือดและตรวจปัสสาวะ
  ตรวจงานระบบต่าง ๆ ที่บกพร่อง
  จัดทำตรวจสอบสัญญาณ SD 2016 - 2017
  ทดสอบการคืนหนังสือผ่าน Book Sorter
 7 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  นัดพบคุณหมอโตมร
 8 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  ส่งแขก
  นัดประชุมทีมจัดทำวิดีโอ ครั้งที่ 1/2560
  ตรวจสอบอาคาร
  ไปตรวจสอบอาคารนนทรี คณะคุรุศาสตร์
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
 9 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  นัดสอบ Project 1 เรื่อง ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม
 10 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  ตรวจงานปรับปรุงห้องสมุดสาขาวิทย์สุขภาพ
  อำนวยการกำกับและดูแลระบบไฟฟ้าช่วงดับไฟ
 11 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  นัดนิสิต ป.เอก และ นิสิต ป.ตรี
 12 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  โครงการ KM หลักสูตร ตรี โท เอก มุ่งสู่ 3 คะแนน
  เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 13 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  คุมสอบ QE (3/2559)
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) (รองฝ่ายบริหารประชุมแทน)
  รับแขก
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
 14 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  พิจารณารายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ
  นัดประชุมเตรียมความพร้อม
 15 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  ประชุมตรวจการจ้าง งวดที่ 24 (งวดสุดท้าย)
  นัดอาจารย์นก
 16 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
  ประชุมทีมงาน ThaiMOOC เพื่อสรุปงาน
  นพ.บดินทร์ บุตรธรรม ขอเข้าพบปรึกษาหารือ
  นัดทานข้าวเย็นกับทีมงานวิจัยฯ
 17 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
 18 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
 19 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  เข้าร่วมโครงการประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง"กรอบแนวทางการวิจัยในโครงการ ThiaMOOC "
 20 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  นัดคุยกับคุณกิ้ง และมานะชัย
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
 21 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  เดินทางไปประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดฯ
 22 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  เดินทางไปประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดฯ
 23 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  เดินทางไปประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดฯ
  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ รุ่น 3
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
 24 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  เข้าร่วมประชุมทบทวนนโยบาย (Retreat)
 25 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  สอบสัมภาษณ์แอดมิดชั่น ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560
 26 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  นัดประชุมติดตามงานทีมงานจัดทำวิดีโอ ครั้งที่ 2/2560
  ระบบ VDI (คุณพิทักษ์)
  การสรุปงานขนย้ายในแต่ละวัน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
 27 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  Access control & turnstiles
  การสรุปงานขนย้ายในแต่ละวัน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
 28 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  โครวการ THAIMOOC
  E-locker & เครื่องคืนหนังสือ
 29 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  CCTV (คุณพิทักษ์ & pcoa)
  การสรุปงานขนย้ายในแต่ละวัน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
 30 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>
  Fire Alarm (pcoa)
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
  การสรุปงานขนย้ายในแต่ละวัน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
 1 
  <ขนย้ายอุปกรณ์และทรัพยากรสารสนเทศ>