Skip to main content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

Go Search
Home
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

< March, 2017 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 26 
  สอบกลางภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559
  สอบกลางภาควิชา 001221
  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ วสท. ภาคเหนือล่าง
 27 
  สอบกลางภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559
  อบรบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
  10 ลำดับงานที่ต้องดำเนินการ
 28 
  สอบกลางภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559
  นัดประชุมเรื่อง E- Locker อาคารเรียนรู้
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
 1 
  สอบกลางภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559
  เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติThe 1st Asia Pacific MOOC Stake Holder Summit
 2 
  สอบกลางภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559
  เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติThe 1st Asia Pacific MOOC Stake Holder Summit
 3 
  สอบกลางภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559
  เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติThe 1st Asia Pacific MOOC Stake Holder Summit
  (คุณธานี/คุณปราณี) คุมสอบวิชา 303382 / 305322
  (คุณสุกัญญา) คุมสอบวิชา 303212
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
 4 
  สอบกลางภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559
 5 
  สอบกลางภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559
  ร่วมงานแต่งงานลูกสาวนางมนตรา เอมห้อง
  การประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน"
 6 
  การประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน"
  สอบ QE สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 2/2559
  สอนวิชา 305322
  สอนวิชา 303382
 7 
  การประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน"
  สอนวิชา 30382
  สอนวิชา 305322
 8 
  การประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน"
  สอนวิชา 303212
 9 
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดฯ PULINET ครั้งที่ 2/2560 (รองผอ.ฝ่ายบริหารแทน)
  ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ MAHESH
  ประชุมตรวจการจ้างอาคารเรียนรู้ งวดที่ 18-20
  สอนวิชา 303382
 10 
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดฯ PULINET ครั้งที่ 2/2560 (รองผอ.ฝ่ายบริหารแทน)
  ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ MAHESH
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
  ประชุมเกี่ยวกับการจัดเรียงวารสารแนวใหม่
 11 
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดฯ PULINET ครั้งที่ 2/2560 (รองผอ.ฝ่ายบริหารแทน)
 12 
 13 
  สอนปฏิบัติวิชา 001221
  นัดประชุมรับฟังเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรู้
  การเลือกวารสาร SD
  สอนวิชา 305322
  สอนวิชา 303382
 14 
  นัดประชุมเรื่องอบรม Thai Mooc ว.18 มีค.60
  นัดประชุมเพื่อเตรียมงานการฝึกอบรม Endnote ในวันที่ 23 มีค.60
  สอนวิชา 30382
  สอนวิชา 305322
 15 
  สอนบรรยาย กระบวนการศึกษาค้นคว้า รายวิชา 001221
  นัดประชุมการจัดเตรียมรับสมัคร นวก คอมพิวเตอร์
  ประชุมกับทีมงาน E- smart locker บริษัทผู้รับจ้าง
  สอนวิชา 303212
 16 
  ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ MAHESH
  สอนวิชา 303382
 17 
  การทดสอบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ อาคารเรียนรู้
  การทดสอบ ระบบ CCTV
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
 18 
  ประชุมประสานงานติดตามการพัฒนารายวิชาของมหาวิทยาลัยเครือข่าย และอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา MOOC
 19 
 20 
  นัดประชุมติดตั้งแอร์
  ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการปรับปรุงห้องสมุดฯ ร่วมกับผู้รับเหมา (บ.ร่วมสร้าง)
  ตรวจรับงานระบบประตูเข้าออก/บัตรผ่านประตู
  ตรวจรับงาน Book Sorter
  สอนวิชา 305322
  สอนวิชา 303382
 21 
  การเสนอชื่อนายกสภา
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2560
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
  สอนวิชา 30382
  สอนวิชา 305322
 22 
  เข้าร่วมทำบุญภาควิชาฯ
  นัดคุยเรื่องการตรวจรับอาคารหอสมุด (อาคารแสงเทียน)
  เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยในอนาคต"
  สอนวิชา 303212
 23 
  ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ MAHESH
  EndNote Traing
  เข้าเสนอโครงการ “ หุ่นยนต์ขัดพื้นเตารีด”
  สอนวิชา 303382
 24 
  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย(Turnitin)
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
  การพิจารณาคัดเลือกวารสาร Science Direct
  นัดปรึกษาหารือห้องสมุดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกี่ยวกับประตูเข้า - ออก
 25 
  (จอง) เข้าร่วมการเสวนาในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2560 ในหัวข้อเรื่องพิษณุโลก 4.0 ขับเคลื่อนจังหวัดด้วยวิจัยและนวัตกรรม
 26 
  เข้าร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง
  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
 27 
  นัดนิสิต GE สารสนเทศศาสตร์ เรื่องการเข้าชั้นเรียน
  ประชุมตรวจการจ้าง งวดที่ 21-23
  สอนวิชา 305322
  สอนวิชา 303382
 28 
  นำเสนอการอบรมendnote ภาษาไทย
  สอนวิชา 30382
  สอนวิชา 305322
 29 
  การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 1/60
  สอนวิชา 303212
 30 
  ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ MAHESH
  การแนะนำสำนักหอสมุดให้กับวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  สอนวิชา 303382
 31 
  วันสุดท้ายรายงานผลการกลั่นกรองผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
 1