Skip to main content

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

Go Search
Home
  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

< August, 2017 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 30 
 31 
  วันรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
  นัดประชุมวางแผนการจัดทำข้อมูล (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงานของผอ.
  ประชุมชี้แจง เรื่องการหมุนเวียนการปฏิบัติงานฝ่ายบริการ
 1 
  เข้าร่วมประชุม "การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมว้ฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดพิษณุโลก"
  ประชุมบุคลากรสำนักหอสมุด
 2 
  เข้าร่วมงานสัมมนาและการนำเสนอนวยัตกรรมการเรียนการสอนแห่งศตวรรษที่ 21อบรมห้องเรียนอัฉริยะ
  เดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่
 3 
  เข้าร่วมงานสัมมนาและการนำเสนอนวยัตกรรมการเรียนการสอนแห่งศตวรรษที่ 21อบรมห้องเรียนอัฉริยะ
 4 
  กำหนดส่งคุณลักษณะงานของฝ่ายบริการสารสนเทศ
  การศึกษาดูงาน
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
 5 
  กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร "การเตรียมผลงานเพื่อก้าวไปข้างหน้า"
 6 
  กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร "การเตรียมผลงานเพื่อก้าวไปข้างหน้า"
 7 
  กำหนดส่งข้อมูลผลงานสำนักหอสมุด
  ประชุมติดตามงาน ครั้งที่ 2 การทำบุญอาคารเรียนรู้
  ประชุมรายวิชาศึกษาทั่วไปผู้สอน และผู้ช่วยสอน
 8 
  ผอ.วิทยาลัยสุขภาพฯ เข้าแสดงความยินดีเปิดอาคารใหม่
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2560
 9 
  กิจกรรมทำบุญอาคารเรียนรู้ ของสำนักหอสมุด
  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร : การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
 10 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
 11 
  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
  ผู้อำนวยการพบบุคลากรงานบริการสารสนเทศ (1)
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
 12 
 13 
 14 
  วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งขาติ
 15 
  สอนวิชา 001221 แนะนำรายวิชา/เนื้อหาวิชา
  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ก.บ.ม.
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
  ติววิชา 305322 กับ 303382
  นัดนิสิต ป เอก ทำวิจัย
 16 
  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
  สอนวิชา 001221 แนะนำรายวิชา/เนื้อหาวิชา
  ประชุมติดตามงาน Thai MOOC
  ติววิชา 305322 กับ 303382
 17 
  นัดประชุมทีมสอนรายวิชา 001225 ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2560
  ผู้อำนวยการพบบุคลากรงานบริการ ชุดที่ 2
  บุคลากรประเมินความพึงพอใจต่อ ผอ
  Swinburne 's meeting
  บรรยายวิชา 303213
  ติววิชา 305322 กับ 303382
 18 
  ถ่ายรูปหมู่บุคลากรสำนักหอสมุด
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
  สอนปฏิบััติวิชา 303213 ECACE
  ติววิชา 305322 กับ 303382
 19 
  เข้าร่่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
  ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยรศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง
 20 
 21 
  เข้าร่วมอบรม CPR
  นัดประชุมเตรียมงาน NU book fair ครั้งที่ 18 ครั้ง่ 1
  ประชุมติดตามงาน Thai Mooc
  สอนวิชา 303444
 22 
  ประชุมงานไฟฟ้ากับ รองอธิการบดีวิทยา
  เข้าร่วมเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ของ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
 23 
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักหอสมุด
  ประชุมวางแผนกับครูช่างธานีในการทดลองปฏิบัติการวิชา 303213
 24 
  กิจกรรม Library Say Hi: เรื่องเล่าชาวสำนัก
  จัดทำรายงานผลดำเนินงานรอบ มี.ค.59 - 60
  สอนบรรยายวิชา 303213 ECACE
 25 
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
  สอนปฏิบัติวิชา 303213 ECACE
 26 
 27 
  เข้าร่วมโครงการตักบาตรพระ ต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 28 
  สอนวิชา 303444
 29 
 30 
  กิจกรรม "การรู้สารสนเทศเพื่อเตรียมเป็นมนุษย์ในยุค Thailand 4.0" โดยคุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญญฤทธิ์
 31 
  กิจกรรม "การรู้สารสนเทศเพื่อเตรียมเป็นมนุษย์ในยุค Thailand 4.0" โดยคุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญญฤทธิ์
  ส่งรายงานผลปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการประเมิน
  สอนบรรยายวิชา 303213 ECACE
 1 
  ประชุมผู้บริหารห้องสมุด (Library Director Meeting)
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
  สอนปฏิบััติวิชา 303213 ECACE
 2