Skip to main content

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

Go Search
Home
  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

< June, 2018 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 27 
  เดินทางไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  พบแพทย์ 1
 28 
  อบรมโปรแกรม Mathcad
  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 29 
  หยุดวันวิสาขบูชา
 30 
  เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำโปรแกรมระบบสุขภาพอำเภอออนไลน์
  จนท.ตรวจสอบภายในขอเข้าพบผอ.ก่อนปิดตรวจ วันที่ 4 มิถุนายน 2561
  ประชุม Thai Mooc ระยะที่ 2
  นัดผู้เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบราคากลาง BOQ ของการปรับปรุงห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  นัดประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้)
  เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำโปรแกรมระบบสุขภาพอำเภอออนไลน์ (ต่อ)
 31 
  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561
 1 
  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561
  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 (รองผอ.ฝ่ายบริหารแทน)
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
 2 
 3 
  นัดนิสิต ป. เอก
  นัดคุณโอกับคุณชล
 4 
  ประชุมปิดตรวจของสำนักงานตรวจสอบภายใน
 5 
  เข้าร่วมงานสัมมนา "โอกาสและทางเลือกพลังงานกับอนาคตประเทศไทยยุค 4.0"
  เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ นวัตกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย" หรือ "มหาวิทยาลัยนอกระบบ" โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
 6 
 7 
  นัดประชุมสอบสวน ของกองกฎหมาย
  นัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/61
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์
 8 
  เข้าเฝ้าฯรับเสด็จฯ รับพระราชทานเข็มที่ระลึก "ห้องสมุดพร้อมปัญญา"
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
 9 
  นัดแพทย์ฯ
 10 
 11 
  เตรียมวิชาสอนภาคเรียนต้น ปี 2561
 12 
  ทำงานวิจัย
  ประชุมการจัดทำข้อมูลโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปประเทศลงในระบบ EMENSCR ของสนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 13 
  ประชุมติดตามงานห้องสมุดสีเขียว
  การพิจารณาผลการคัดเลือกจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
  จัดทำรายงานความคืบหน้างานวิจัยของโครงการ พวอ
 14 
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักหอสมุด
  เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ี่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และเตรียมความพร้อมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560
 15 
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
 16 
 17 
 18 
  อบรมหลักสูตร "พัฒนาการสอนรูปแบบ Flip Classroom ด้วยระบบ Moodle LMS" จัดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ง่ายๆ
  ประชุมทีมงานจัดทำรายวิชาโภควิภาค 4
 19 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.)
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561
  (พนมขวัญ/ขวัญตระกูล) การเข้าศึกษาดูงานของหลักสูตร Modern Technology for Sustainable Agricultural Systems
 20 
 21 
  เข้าร่วมงาน Street Art
  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงานสำนักหอสมุด
  นัดคุณหมอมะพร้าว
 22 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา"
  เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ก้าวล้ำ นำสมัย ด้วยเทคโนโลยี ไทยแลนด์ 4.0
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
 23 
 24 
 25 
  นัดนิสิตเกียรติชัยเพื่อติดตามงานวิจัย
  การบรรยายหัวข้อ "การจัดทำโครงการบริการทางวิชาการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ" โดยผศ.ดร.พีรธร
 26 
  ท่านอธิการบดีนัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนารายวิชา Mooc ระยะที่ 2
 27 
  พบแพทย์ 2
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 3
 28 
  (จอง) ประชุมพิจารณาเรื่องการทำงปม.รายจ่ายปี 2562
  เข้าร่วมการประชุมผู้ประกองการภาคเหนือตอนล่างเพื่อการพัฒนา SME และ Startup ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 29 
  Session chair ในงาน ECTI-CARD 2018
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
  IoT Seminar & Workshop
 30 
  IoT Seminar & Workshop