Skip to main content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

Go Search
Home
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

< April, 2017 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 26 
  เข้าร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง
  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
 27 
  นัดนิสิต GE สารสนเทศศาสตร์ เรื่องการเข้าชั้นเรียน
  ประชุมตรวจการจ้าง งวดที่ 21-23
  สอนวิชา 305322
  สอนวิชา 303382
 28 
  นำเสนอการอบรมendnote ภาษาไทย
  สอนวิชา 30382
  สอนวิชา 305322
 29 
  การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 1/60
  สอนวิชา 303212
 30 
  การแนะนำสำนักหอสมุดให้กับวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ
  สอนวิชา 303382
 31 
  วันสุดท้ายรายงานผลการกลั่นกรองผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ MAHESH
  ประชุมเตรียมงานขนย้ายของไปอาคารเรียนรู้
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
 1 
 2 
 3 
  BookDrop Training + ประชุมกับคุณขวัญตระกูล
  นัดตรวจตา
  สอนวิชา 305322
  สอนวิชา 303382
 4 
  นัดหารือเรื่อง VDI ของหอสมุด
  ประชุมกองบรรณาธิการวารสารของคณะวิศวกรรมศาสตร์
  อ.สุพรรณนิกา เข้าพบเรื่องปรับปรุงหลักสูตร
  ตรวจสอบ Book Sorter
  สอนวิชา 30382
  สอนวิชา 305322
 5 
  ประชุมตรวจการจ้าง งวดที่ 24 (งวดสุดท้าย)
  ประชุมเตรียมงาน Thai Mooc
  สอนวิชา 303212
 6 
  วันหยุดวันจักรี
  สอนวิชา 303382
 7 
  ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ MAHESH
  ประชุม TCU
  ประชุมตรวจการจ้าง งวดที่ 24 ครั้งที่ 2
  นัดคุณพรทิพย์
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยระบบหลักสูตร วิจัย และนวัตกรรมสหกิจศึกษาฯ
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
 8 
 9 
 10 
  กิจกรรมวันสงกรานต์ของสำนักหอสมุด
  เชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญทำ Focus Group วิทยานิพนธ์ ป.เอก ราย นางยุพา กูลประดิษฐ์
  สอนวิชา 305322
  สอนวิชา 303382
 11 
  พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (พระพุทธรูป ภปร.)
  เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
  สอนวิชา 30382
  สอนวิชา 305322
 12 
  เปิดบัญชีโครงการ ThaiMOOC
  เข้าร่วมประชุมกับบุคลากร
  สำรวจอาคารแสงเทียนและอาคารเรียนรู้
  ร่วมประชุมบุคลากร สำนักงานเลขานุการฯ
  (งด) สอนวิชา 303212
 13 
  วันสงกรานต์
  (งด) สอนวิชา 303382
 14 
  วันสงกรานต์
  (งด) โครงงานและวิทยานิพนธ์
 15 
 16 
 17 
  วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
  (งด) สอนวิชา 305322
  (งด) สอนวิชา 303382
 18 
  ตรวจข้อสอบวิชา 303212
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2560
  สอนวิชา 30382
  สอนวิชา 305322
 19 
  ปฏิบัติการ นิสิตนำเสนอผลงานกลุ่ม รายวิชา 001221
  เข้าร่วมโครงการ "NIA's Road Show to Regional Science Park"
  สอนวิชา 303212
 20 
  สถานีวิทยุ มน. ขอเข้าปรึกษาหารือ การปรับ ร่าง TOR
  นัดประชุมการสรุปเกี่ยวกับหลักสูตร รปด ไฟฟ้า อ.สุวิทย์
  สอนวิชา 303382
 21 
  ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ MAHESH
  นัดประชุม พิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
  ณัฐสิริขอเข้าพบ
 22 
  สอนชดเชยวิชา 303212
 23 
  สอนชดเชยวิชา 303382 กับวิชา 305322
 24 
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานรายวิชาของมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยภาคกลาง
  เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Thai mooc
  ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างของห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สอนวิชา 305322
  สอนวิชา 303382
 25 
  เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  การประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2560
  สอนวิชา 30382
  สอนวิชา 305322
 26 
   สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ประชุมบุคลากรสำนักหอสมุด ครั้งที่ 3
  สอนวิชา 303212
 27 
  ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ MAHESH
  เป็นกรรมการตัดสินโครงงานวิชา ความเป็นส่วนตัวของชีวิต
  สอนวิชา 303382
 28 
  โอนเงินงวดที่ 1 ให้ผู้ที่ร่วมโครงการ ThaiMOOC
   เข้าร่วมประชุม Scopus Consortium
  หอสมุดจัดโครงการอบรม Green Office ของสำนักหอสมุด
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
  โอนเงินงวดที่ 1 ให้ผู้ที่ร่วมโครงการ ThaiMOOC
 29 
  สอบปลายภาคเรียน่ปลาย ปีการศึกษา 2559
 30 
  สอบปลายภาคเรียน่ปลาย ปีการศึกษา 2559
 1 
  สอบปลายภาคเรียน่ปลาย ปีการศึกษา 2559
  อบรม KMUTT - LM ระบบห้องสมุดของบางมด
 2 
  สอบปลายภาคเรียน่ปลาย ปีการศึกษา 2559
  อบรม KMUTT - LM ระบบห้องสมุดของบางมด
  ประขุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
 3 
  สอบปลายภาคเรียน่ปลาย ปีการศึกษา 2559
  อบรม KMUTT - LM ระบบห้องสมุดของบางมด
 4 
  สอบปลายภาคเรียน่ปลาย ปีการศึกษา 2559
  อบรม KMUTT - LM ระบบห้องสมุดของบางมด
 5 
  สอบปลายภาคเรียน่ปลาย ปีการศึกษา 2559
  วันฉัตรมงคล
  ตรวจสอบสายแลน
  นัดเตรียมความพร้อมพิธีเปิด
  โครงงานและวิทยานิพนธ์
 6 
  สอบปลายภาคเรียน่ปลาย ปีการศึกษา 2559